Kontakt børnehaven på tlf: 42967696

Børnehuset Fjaltring er en lille privat børnehave for børn i alderen 2,10-6 år. Vi har plads til i alt 12 børnehavebørn.

Børnehuset Fjaltring er placeret lige ved siden af Fjaltring Friskole, og samarbejdet mellem Børnehuset og Friskolen er meget tæt.

Her i Børnehuset Fjaltring læner vi os op ad den ånd, kultur og tradition, som lever på Fjaltring Friskole. Ligesom Friskolen bygger vi på det Grundtvigske menneskesyn. Vi tror på, at livet kommer før oplysningen, at det er svært at lære mennesket noget, som det ikke har lyst til at lære. Vi arbejder anerkendende på alle planer i et skabende innovativt miljø. 

Børnehuset Fjaltring er åbnet den 1. december 2021.

Vi har oprettet en venteliste, hvor du kan skrive dit barn op til en plads i vores børnehave. Skal du sikre dig en plads til dit barn, kan du kontakte Børnehuset Fjaltrings leder Rikke Skræddergaard på kontakt@fjaltringfriskole.dk eller på telefon 53277012

Børnehuset Fjaltring

Herpå siden kan du læse mere om vores børnehave og den dagligdag dit barn vil blive en del af.

Børnesyn
I Børnehuset Fjaltring har børn værdi i sig selv. De er hver især unikke individer. Her er børnene betydningsfulde, værdiskabende og de vil hos os blive anerkendt og opleve, at de hver især kan bidrage med noget værdifuldt i de forskellige relationer. Her er hvert barn en vigtig del af fællesskabet. 

Vi ser livet fra barnets perspektiv og det er vigtigt for os, at alle børn har ret til at være forskellige og at alle børn har ret til at udvikle sig i forskelligt tempo. Vi viser barnet tillid, så det tør prøve noget nyt og ukendt. Vi skaber de rammer, der gør, at børnene tør at være kreative, innovative og skabende. De lærer at turde fejle uden at føle sig forkert. 

Vi værner om et børneliv med tid og ro til at skabe tryghed og opbygge tætte relationer med nærvær og omsorg. Vi gør os umage for at alle bliver set, hørt og forstået. Vores mission er at møde det enkelte barn lige der, hvor det er og at skabe rammerne for hver dag, at give dem en god dag.

Omgivelserne og miljøet
Børnehuset Fjaltring er indrettet i den gamle lærerbolig med skolegården på den ene side og legepladsen på den anden. Børnehaven har med direkte adgang til egen legeplads stor glæde af, at børnene nemt kan komme ud, men ellers benytter vi også friskolens legeplads og udearealer samt vores fantastiske lokalområde. 

Børnehuset Fjaltring ligger lige midt i Fjaltring, som er en levende landsby med mange frivillige. Her bor mange iværksættere, kunstnere, musikere og teaterfolk, som byder ind med forskellige projekter som f.eks. musikalsk legestue, haveprojekter, teater osv. Fjaltring har egen købmand, borgerhus, kirke og bogbussen der kommer en gang om ugen. Alt sammen noget som Børnehuset Fjaltring nyder godt af. 

Leg
Leg er frivillig. Leg varer til den ikke varer længere. Leg er et mål i sig selv. Legen har værdi i sig selv og her i Børnehuset Fjaltring har vi tid til leg. Børn tager legen i brug i alle situationer og her hos os mener vi ikke, at vi kan anerkende børnene uden også at anerkende deres leg. Vi leger for legens skyld. Vi leger, fordi vi ved, at legen er fundamental for barnets udvikling og læring. Legen er en grundlæggende del af børnenes livsvilkår, da det er børns måde at være til stede i verden på. 

Læring
I Børnehuset Fjaltring har vi en legende tilgang til læring. Læring sker gennem leg, og der er læring i alt, hvad vi gør sammen med børnene, selv de helt små ting i hverdagen. Læring sker, når børnene er trygge og motiveret for det, og ikke mindst når der er tid til det enkelte barn. 

Vi udfordrer børnene gennem leg, relationer, planlagte og spontane aktiviteter, eksperimenter der giver børnene mulighed for at undre sig, udforskning af innovative og kreative processer, og sanse- og handlingsmæssige aktiviteter. Vi mener, at der et er vigtigt, at barnet får lyst til at lære mere og får lyst til at øve sig. Derfor er vi opmærksomme på, at vi gennem læring giver børnene troen på egne evner, så de får lyst til at lære mere, også selvom de ikke altid lykkedes f.eks. falder og slår sig, eller opfører sig uhensigtsmæssigt i relationen. Barnets interesser, undren og nysgerrighed vækkes gennem tillid til de relationer barnet indgår i og derfor er det vigtigt for os, at børnene kender det pædagogiske personale rigtig godt. Vi har fokus på at børnene gennem pædagogisk aktiv deltagelse i leg får den støtte de kan have bruge for og kan blive guidet og inspireret evt. til at tage legen et andet sted hen. Vi har fokus på børn der ikke indgår i legen af sig selv eller altid deltager i samme rolle.

Børnefællesskaber
I Børnehuset Fjaltring deltager alle børn i børnefællesskaber og vi ser det som en enorm styrke at børnene i Børnehuset etablerer venskaber på tværs af alder, i det samspil vi har med friskolens børn. Vi værdsætter at børn ikke kun leger med jævnaldrende, men at de får mulighed for at spejle sig i børn i alle aldre. At alle børn deltager i disse børnefællesskaber på tværs, er for det enkelte barn vigtigt, da det netop er her barnet lærer, hvordan det er at få adgang til fællesskabet og være en del af det. Det er her de eksperimenterer, udtrykker sig og dannes – her får de mod til at være den de er og her lærer de at opbygge relationer og venskaber på tværs. De lærer også at skabe rum til alle, danne nye relationer og afprøve forskellige positioner. I den pædagogiske planlægning har vi fokus på, hvordan børnene har mulighed for at udvikle sig i disse fællesskaber og venskaber på tværs. Det betyder også, at vi kan vælge at bryde med rutiner, hvis vi kan se, at det er til børnenes fordel evt. for netop at tilgodese relationer på tværs af grupperne. 

Børneperspektiv
I børnehuset Fjaltring mener vi, at små børn skal høres og tages alvorligt. Vi er nysgerrige på børnenes følelser, tanker, forståelser, holdninger og oplevelser. Hos os har barnet indflydelse på hverdagen og det pædagogiske læringsmiljø skal tage udgangspunkt i et børneperspektiv, uanset om der er tale om hverdagssituationer, børneinitierede aktiviteter eller voksenplanlagte forløb.  For at skabe læringsmiljøer for alle børn er børnenes perspektiver centrale og vigtige, derfor lytter vi til børnene og ser dem som aktive medspillere. 

Indholdet skal for barnet være meningsfuldt, udfordre barnet og danne afsæt for, hvordan det fremadrettet handler i verden. Børnene vil altså opleve at medvirke i og have indflydelse på udformningen af dagligdagen og aktiviteterne i Børnehuset Fjaltring. Børnene er en del af de praktiske gøremål, hvilket gør, at børnene tilegner sig færdigheder, som giver dem mulighed for at opleve succes og have betydning for deres omgivelser. De vil også opleve sig selv, som en del af et forpligtende fællesskab. Denne dannelsesproces tager form i samspillet med andre, fordi det er i med- og modgang med andre at børnene får erfaring og erkendelser, der gør dem klogere på sig selv og hinanden. Det er personalets ansvar at skabe de rammer og de sammenhænge, der gør at barnet er aktivt deltagende og med til at skabe sin egen læring.  

0 Shares